Best verkochte producten

Rechtsgeldigheid dashcamopnames

Omdat er onduidelijkheid bestaat over de legaliteit van een dashcam, deed het onafhankelijke Radio 2 consumentenprogramma 'Inspecteur de Caluwé' er onderzoek naar. Zij belden onder andere onderzoeksrechter D'Hondt, de privacycommissie en ook UwDashcam.be. U kan de opname hier beluisteren.

U kan de beelden die u opneemt met uw dashcam gebruiken als bewijslast in geval van bijvoorbeeld een aanrijding. Alle verzekeringsmaatschappijen aanvaarden deze beelden en moedigen dit zelfs aan. Voor hun wordt het immers ook veel duidelijker wie nu precies in fout ging en hoe de verkeerssituatie nu exact was.

Er bestaat echter onduidelijkheid wanneer men de beelden zou willen gebruiken in een rechtszaak. Wanneer men immers een geschil zou hebben naar aanleiding van een aanrijding dat voor de rechtbank komt, en u heeft dashcambeelden die bewijzen dat u niet in fout bent, zou de tegenpartij zich wellicht willen beroepen op de privacywet. Het komt er op neer dat men zegt 'Jij mag mij niet zo maar filmen!'

Naar aanleiding van deze verdediging, kan men enkele vragen stellen:

Is de privacywet van toepassing bij een dashcam?

Deze stelling kan betwist worden omwille van de volgende redenen:

- De beelden worden gefilmd op de openbare weg
- De privacywet is enkel van toepassing wanneer mensen herkenbaar en gemakkelijk identificeerbaar zijn door middel van de beelden. Wanneer u filmt en er is enkel een nummerplaat te zien, is die persoon nog niet identificeerbaar door middel van beelden. Een particulier kan namelijk niet makkelijk opzoeken op wiens naam die nummerplaat geregistreerd staat.
- Bovendien worden de beelden voor privé gebruik opgenomen. Ze worden niet opgenomen in een databank of gepubliceerd. De privacywet is niet van toepassing wanneer je je beelden enkel voor privé doeleinden gebruikt. (zie http://www.privacycommission.be/nl/wat-is-een-gegevensverwerking) De ene keer wanneer je je beelden gebruikt als bewijsmateriaal, zorgen er niet voor dat het ineens geen privé gebruik meer zou zijn. Wij adviseren u om uw dashcamfilmpjes niet via YouTube of een ander publiek kanaal te delen.

Wanneer men oordeelt dat de privacywet niet van toepassing is, is er geen enkel probleem met het opnemen van beelden met een dashcam en zijn deze dus rechtmatig verkregen.

Indien de privacywet van toepassing is, beelden bruikbaar?

Zelfs indien de privacywet van toepassing is (onwaarschijnlijk maar mogelijk), kan u uw dashcambeelden gebruiken.

Volgens artikel 5 van de privacywet mag u altijd beelden opnemen en bewaren indien u daar een rechtvaardig belang bij hebt.

Ter info: Indien u nog steeds vreest dat een rechter alsnog oordeelt dat de Privacywet van kracht is, kan u een aangifte doen bij de privacycommisie op basis van art 17. van de privacywet. Dit artikel zegt dat een aangifte nodig is bij 'volledig of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen'. Deze stelling wordt echter nergens gedefinieerd dus dit is erg onduidelijk. U kan de aangifte echter doen (kostprijs 25 euro). De privacycommissie garandeert u dan dat u uw beelden mag gebruiken in een rechtszaak. Wij zullen binnenkort een vooraf ingevuld formulier voorzien op onze website zodat de klanten die dit wensen, alsnog een aangifte kunnen doen.

Dan de belangrijkste vraag:

Mag een dashcam opname gebruikt worden in de rechtbank?

Het antwoord hierop is duidelijk: Ja, u kan ten alle tijde uw opnames gebruiken in de rechtbank

Het is vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie sinds het Antigoonarrest dat onrechtmatig verkregen bewijs niet ipso facto geweerd moet worden uit de debatten. (http://www.elfri.be/onregelmatig-bewijs-burgerlijke-zaken)
Onrechtmatig verkregen bewijs kan enkel uit de debatten geweerd worden indien:
1. de onrechtmatigheid van de verkrijging de betrouwbaarheid van het bewijs aantast.
2. de onrechtmatigheid van het bewijs de principes van het eerlijk proces aantast
3. indien de onrechtmatigheid volgt uit een schending van een op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm en dit in het licht van de concrete omstandigheden een rechtvaardige sanctie is

DUS, zelfs al worden er beelden opgenomen met overtreding van bepalingen van de Privacywet, die beelden mogen gewoon worden voorgelegd aan zowel de burgerlijke (bv vredegerecht) als aan de strafrechter (bv politierechtbank). Dit wordt bevestigd in een arrest van het hof van beroep :
(Hof van Beroep Antwerpen, 26 oktober 2005)

Citaat
Het bewijs verkregen door middel van camerabewaking, waarvan de beklaagde niet voorafgaandelijk in kennis is gesteld en waarvan geen aangifte is gedaan aan de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer is onrechtmatig, maar heeft niet ipso facto de uitsluiting ervan tot gevolg, daar in casu
- de vormvoorwaarden niet op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven
- de onrechtmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs niet aantast
- het gebruik van het bewijs niet in strijd is met het recht op een eerlijk proces
- de plaats waar de camera is opgesteld, nl. het privé-appartement van de werkgever, irrelevant is, gezien enkel van belang is dat de plaats die gefilmd is toegankelijk is voor het publiek, en de video-opnames enkel tot doel hebben misdrijven, waarvan beklaagde verdacht is, vast te stellen, en alzo het privé-leven van beklaagde niet wordt geschonden zodat de onregelmatigheid geen weerslag heeft op het recht dat door de miskende norm wordt beschermd en het bewijs dan ook niet uit de debatten moet geweerd worden.’

Conclusie

Er valt te discussiëren over of de Privacywet nu van toepassing is of niet. Zelfs indien deze van toepassing zou zijn, maakt u de beelden voor privé gebruik en is dit dus toegestaan. Bovendien mag u beelden die u hebt opgenomen gebruiken in de rechtbank, zelfs indien men na al deze argumenten zou oordelen dat deze onrechtmatig verkregen zijn.